AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności:

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i wdrożenie w firmie innowacji procesowej polegającej na zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego wytłaczarek opartej na zestandaryzowanym modelu produkcji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym i prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikami:

Wzór formularza ofertowego

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zapytanie Ofertowe

Informacja o wyniku postępowania