NASZE PRODUKTY
TO TWÓJ SUKCES
Zbuduj swoją przyszłość z WW EKOCHEM
Sprawdź naszą ofertę
EKOCHEM
FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ
SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.


WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

WW EKOCHEM Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie pn. „Opracowanie składu, właściwości i technologii produkcji TPE o obniżonej cytotoksyczności i właściwościach antybakteryjnych (przeciwdziałanie COVID19)”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych regionalny program operacyjny województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacji produktowej - elastomeru termoplastycznego (TPE) o obniżonej cytotoksyczności i właściwościach antybakteryjnych.

Wkład Funduszy Europejskich: 149 990,83 zł
Całkowita wartość projektu: 234 120,60 zł

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zmianie procesu produkcyjnego wytłaczarek opartej na zestandaryzowanym modelu produkcji”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego procesu produkcji wytłaczarki opartego na zestandaryzowanych elementach/podzespołach i wdrożenie go do działalności operacyjnej.

Wkład Funduszy Europejskich: 213 400,00 zł
Całkowita wartość projektu: 359 940,00 zł
WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy innowacyjnego systemu do wytłaczania i cięcia granulatów tworzyw polimerowych”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego systemu, składającego się z wytłaczarki i głowicy, umożliwiającego wytłaczanie i cięcia polimerów niezależnie od ich rodzaju/właściwości.

Wkład Funduszy Europejskich: 187 200,00 zł
Całkowita wartość projektu: 328 560,00 zł
WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie składu, właściwości i technologii produkcji wypełniaczy transparentnych do elastomerów termoplastycznych wraz z ich wdrożeniem w firmie”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacji produktowej – transparentnego wypełniacza do elastomerów termoplastycznych.

Wkład Funduszy Europejskich: 197 600,00 zł
Całkowita wartość projektu: 307 330,00 zł
Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice
NIP: 879-266-69-18, BDO 000026444
email: biuro@wwekochem.com
tel: 56 6744500
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram