Tworzywa

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TWORZYW - POBIERZ

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TWORZYW

I. Zastosowanie

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WW Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice, zwanego dalej WW Ekochem, na rzecz innych podmiotów dokonujących zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art. 384 § 3 kodeksu cywilnego), zwanych dalej „Kupującymi” lub „Kupującym”.

 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między WW Ekochem i Kupującymi.

 3. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą WW Ekochem pod rygorem nieważności.

 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

 5. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.

 6. Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszych OWS narusza przepis prawa powszechnie obowiązującego nie wyłącza to stosowania pozostałych, a zgodnych z prawem, zapisów umieszczonych w OWS.

 7. OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej: www.wwekochem.com

 8. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z WW Ekochem przyjęcie przez niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, chyba że treść OWS się zmieni, w takim wypadku WW Ekochem poinformuje o tym Kupującego i doręczy mu zmienioną wersję OWS.

 

II. Przedmiot umowy

 1. Przedmiot umowy stanowi określony, poszczególny produkt wskazany w zamówieniu lub umowie sprzedaży, który Kupujący zobowiązał się zakupić lub zakupi.

 2. Przyjmuje się tolerancję w zakresie wymiarów, wagi i innych parametrów według ogólnie w tej branży stosowanych norm dla poszczególnych rodzajów wyrobów, przy czym, o ile strony nie ustaliły inaczej, dopuszczalna będzie tolerancja nie większa niż +/- 1%.

 3. WW Ekochem zastrzega sobie prawo do zmiany specyfiki produktów wskazanych w zamówieniu lub umowie sprzedaży, zamierzającej do ulepszania oferowanych przez siebie produktów. W przypadku dokonania zmian WW Ekochem deklaruje, że zmienione przez nią lub jej kontrahentów produkty będą posiadać co najmniej taką samą przydatność i funkcjonalność oraz zastosowanie, jak produkty opisane w zamówieniu lub umowie sprzedaży.

 

III. Zamówienia

 1. O ile WW Ekochem nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez WW Ekochem, ważna jest 14 dni od dnia jej wysłania przez WW Ekochem.

 2. Żadna propozycja, prospekt czy oferta nie stanowi wiążącej WW Ekochem oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 3. Przesłane WW Ekochem przez Kupującego zamówienie musi zawierać szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

 4. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez WW Ekochem. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez WW Ekochem za pośrednictwem:
  1. listu poleconego
  2. telefaxu
  3. korespondencji elektronicznej.

 5. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 4 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze WW Ekochem w stałych stosunkach gospodarczych.

 6. Samo złożenie zamówienia nie wiąże WW Ekochem, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.

 7. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia WW Ekochem swoje szczegółowe dane, a na żądanie WW Ekochem kopie następujących dokumentów:

  1. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednika właściwego dla państwa w którym zarejestrowany jest Kupującego,,
  2. decyzji o nadaniu numeru REGON,
  3. decyzji o nadaniu numeru NIP,
  4. formularzy F/01 oraz CIT-2 za ostatni okres obrachunkowy.

 8. WW Ekochem zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia - na rzecz WW Ekochem – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:

  1. gwarancji bankowej,
  2. akredytywy dokumentowej,
  3. polisy ubezpieczeniowej,
  4. cesji wierzytelności,
  5. weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,
  6. poręczenia osób trzecich w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 9. W przypadku przyjęcia przez WW Ekochem zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne przedstawienie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia

 10. Fakt przyjęcie zamówienia nie wiąże WW Ekochem w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców WW Ekochem), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. O fakcie takim WW Ekochem poinformuje Kupującego.

 11. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych wymagane jest wpłacenie przez Kupującego ceny zamawianego towaru z góry, chyba, że strony postanowią inaczej.

 

IV. Cena i warunki płatności

 1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez WW Ekochem w potwierdzeniu zamówienia lub wskazaną w umowie. Jeżeli nie ustalono inaczej podstawę ustalenia ceny stanowią ceny towarów i usług WW Ekochem obowiązujące w dniu przyjęcia zamówienia lub podpisania umowy sprzedaży.

 2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej wszystkie ceny podawane przez WW Ekochem są cenami netto, przez co rozumieć należy wartość bez podatku od towarów i usług, a także innych opłat publicznoprawnych, o ile są należne.

 3. Jeśli ceny wyrażono w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej dewizy wg kursu jej sprzedaży ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego wystawienia faktury.

 4. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury na rachunek bankowy WWEkochem, przy czym dniem zapłaty będzie dzień zaksięgowania środków na rachunku WW Ekochem.

 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie WW Ekochem ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w ustawowej wysokości.

 6. Strony wyłączają możliwość wzajemnego potrącania jakichkolwiek roszczeń, w stosunku do roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, do których stosuje się niniejszy OWS.

 7. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w zwłoce w płatności ceny lub jej jakiejkolwiek części WW Ekochem ma prawo wstrzymać dostawę do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny lub jej części. Jeżeli pomiędzy WW Ekochem a Kupującym zawarte są inne umowy sprzedaży lub dostawy Produktów WW Ekochem ma prawo do wstrzymania jakichkolwiek dostaw na rzecz Kupującego. Wznowienie dostaw nastąpi dopiero wówczas, gdy Kupujący uiści wszystkie zobowiązania na rzecz WW Ekochem. W przypadku takim WW Ekochem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodę (stratę) powstałą po stronie Kupującego i jego kontrahentów na skutek wstrzymania dostawy Produktu, w szczególności zaś za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, utracone korzyści, a także jakiekolwiek inne straty o charakterze finansowym. Wstrzymanie dostawy z przyczyn wskazanych powyżej nie stanowi zmiany terminu dostawy i nie może być podstawą odstąpienia przez Kupującego od umowy.

 8. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w zwłoce w płatności ceny lub części ceny powyżej 30 dni WW Ekochem ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku WW Ekochem zatrzymuje wpłaconą zaliczkę, zaś Kupujący wyraża na to zgodę.

 9. Do czasu uiszczenia całości ceny WW Ekochem zastrzega własność zamówionych produktów.

 10. Jeżeli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez WW Ekochem, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

 11. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

 

V. Warunki dostawy, wykonanie umowy

 1. WW Ekochem zobowiązuje się wyłącznie do wydania Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie WW Ekochem nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru). Odmienne postanowienia mogą być przyjęte przez strony wyłącznie za pisemnym porozumieniem.

 2. Wydanie towaru następuje na terenie siedziby WW Ekochem w chwili osobistego odbioru lub wydania towaru przewoźnikowi. Strony mogą ustanowić inne miejsce i chwilę wydania produktu stosując reguły handlu INCOTERMS 2010 lub w inny sposób zgodnie przyjęty przez strony na piśmie.

 3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze WW Ekochem na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

 4. Kupujący ponosi koszty odbioru i transportu towaru z magazynu WW Ekochem, chyba że strony w umowie lub zamówieniu postanowiły inaczej.

 5. W przypadku, gdy strony nie uzgodniły szczegółowo w zakresie jakości towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów.

 6. W przypadku, gdy strony nie umówiły się  szczegółowo w zakresie opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie WW Ekochem lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.

 7. Koszt żądanego przez Kupującego opakowania innego niż określone powyżej w treści pkt V.6, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych WW Ekochem.

 8. Koszt żądanego przez Kupującego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu obciąża Kupującego.

 9. Kupujący zobowiązany jest skontrolować odebrany produkt, w szczególności jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i WW Ekochem, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi WW Ekochem zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

 10. W wypadku braku terminowej zapłaty za towar, zamawiający traci prawo do roszczeń reklamacyjnych.

 11. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, nie później niż 2 dni od wydania powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.

 12. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od WW Ekochem jakichkolwiek roszczeń z tytułu braków ilości lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić WW Ekochem stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu nie później niż w terminie 2 dni od dnia wydania towaru.

 

VI. Opóźnienia w wydaniu towaru

 1. WW Ekochem nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

 2. WW Ekochem w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom, gdy są ono wynikiem okoliczności pozostających poza jego kontrolą (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków jak: wojna, ryzyko wybuchu wojny oraz zamieszek, działania władz w kraju i za granicą utrudniające działalność podmiotów, pożar, strajk, eksplozje, brak siły roboczej, spory pracownicze, zablokowanie ruchu drogowego, brak środka transportu, powódź, strajk okupacyjny, trzęsienia ziemi, epidemie, naruszenie umów z dostawcami, niemożność realizacji dostaw z powodu złych warunków pogodowych, sabotaż i ogólnie wszelkie nieprzewidziane okoliczności zarówno w kraju jak i za granicą, w skutek których nie będzie można obiektywnie wymagać od WW Ekochem, by realizowała zamówienie  Kupującego .

 3. W przypadku zdarzenia spowodowanego działaniem siły wyższej WW Ekochem zwolniony jest z odpowiedzialności za dostarczenie zamówionego przez Kupującego towaru do czasu ustania przyczyny, dla której nastąpiło działanie siły wyższej. W takim przypadku każda ze stron ma prawo do wykonania swojego zobowiązania wynikającego z umowy w dłuższym, rozsądnym terminie. Jednakże, w przypadku gdy działania siły wyższej trwają przez okres przekraczający 60 dni, każda ze stron będzie miała prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

 4. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

 5. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które WW Ekochem nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, WW Ekochem może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

 6. Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka Sprzedającego była poważna (tj. dłuższe niż 60 dni). Jeśli kupujący nie wykorzysta niezwłocznie swojego prawa do odstąpienia od umowy, termin dostawy wskazany w przesłanym przez WW Ekochem zawiadomieniu o opóźnieniu powinien być uznany za wiążący strony nowy termin dostawy.

 

VII. Zakres odpowiedzialności

 1. WW Ekochem udziela Kupującemu Gwarancji na okres, w zakresie i na zasadach wskazanych w osobnym dokumencie gwarancyjnym, o ile taki został Kupującemu wydany.

 2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, chyba że w indywidualnych uzgodnieniach Strony postanowiły inaczej.

 3. Jakakolwiek ewentualna odpowiedzialność WW Ekochem związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

 4. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów WW Ekochem ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.

 5. WW Ekochem nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. WW Ekochem nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej WW Ekochem (art. 473 § 2 kodeksu cywilnego). W szczególności WW Ekochem nie ponosi odpowiedzialności za straty, które Kupujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 7. WW Ekochem nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich występujących przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanymi Kupującemu przez WW Ekochem produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez WW Ekochem.
 8. W szczególności WW Ekochem nie odpowiada za działania osób trzecich, nieprawidłowe stosowanie, użycie niezgodne z przeznaczeniem sprzedanego towaru.

 

VIII. Poufność informacji

 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach zawartych umów oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie uzyskanych podczas negocjacji, zawarcia oraz wykonania umowy do której stosuje się OWS, na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.

 2. Wykorzystywanie danych i informacji określonych w VIII ust. 1 w innych celach, niż służących realizacji umowy, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron.

 3. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym przez prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

 4. Obie strony zastrzegają sobie prawo informowania o fakcie zawarcia Umowy oraz Przedmiocie umowy.

 

IX. Właściwość sądu, prawo, interpretacja OWU

 1. W razie zaistnienia sporu powstałego na tle stosunku zobowiązaniowego, do którego zastosowanie znajdują niniejsze OWS strony w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania sporu.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Torunia.

 3. Jeżeli WW Ekochem dostarczył OWS w wersji polskiej i wersji językowej inne niż język polski, wiążącą wersją językową niniejszego OWS jest wersja sporządzona w języku polskim.

 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie wyłączne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.